Medtec China 2020 在线会刊

在线会刊 > Zhuhai Nanyang Precision Components Co., Ltd

Zhuhai Nanyang Precision Components Co., Ltd

珠海市南洋精密组件有限公司
展位号: 2C202
珠海市高栏港区平沙镇珠海大道8889号A9栋2楼
China


产品及服务种类
  • 材料 - 成型材料
  • 材料 - 原材料
  • 合同制造服务 - 装配
  • 合同制造服务 - 成型
  • 合同制造服务 - 全服务合同制造